Wielkość Czcionki:

Kontrast:

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII

Gmina Łazy przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu związanego z montażem odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych instalacji, zatem co najmniej 15% stanowić będzie koszt własny mieszkańców.

Pierwotnie termin naboru wniosków miał zakończyć się w październiku br, jednakże Zarząd Województwa Śląskiego przesunął termin do dnia 26 marca 2018 roku. W związku z powyższym niedawno ukazał się regulamin konkursu szczegółowo opisujący warunki przyznania dofinansowania oraz wymogi dla projektów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii. Po przeanalizowaniu wytycznych większe szanse na pozyskanie dofinansowania mają projekty osiągające jak najwyższe wskaźniki rocznego spadku gazów cieplarnianych oraz obejmujące swym zasięgiem duży obszar. Zatem przystąpiono do rozmów z władzami gminy Zawiercie, która również przygotowuje się do opracowania wniosku o dofinansowanie celem złożenia wspólnego projektu, który będzie miał większe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na wyższy efekt ekologiczny. Na początku października planowane jest również spotkanie z pozostałymi włodarzami gmin powiatu zawierciańskiego celem przedyskutowania możliwości przygotowania wniosku partnerskiego.

W najbliższym czasie planujemy organizację spotkań informacyjnych
z mieszkańcami naszej gminy, podczas których przekażemy ustalenia oraz szczegółowe informacje związane z montażem kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, przedstawimy szacunkowe koszty instalacji oraz warunki
i wymogi związane z montażem instalacji. Na spotkania zostaną zaproszeni mieszkańcy, którzy już złożyli wstępne deklaracje uczestnictwa oraz wszystkie osoby zainteresowane montażem OZE. W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców, którzy w lipcu br. nie złożyli deklaracji do ich składania
w Urzędzie Miejskim w Łazach. Ankieta oraz deklaracja jest wciąż do pobrania na naszej stronie internetowej
www.lazy.pl jak również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łazach.  

Realizacja inwestycji uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania. Koszt finansowy udziału w projekcie uzależniony będzie od poziomu dofinansowania projektu oraz rodzaju i mocy instalacji.

Szczegółowych informacji w sprawie udziału w projekcie udzielają następujący pracownicy Urzędu Miejskiego w Łazach:

- Pani Joanna Popczyk z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska tel. 32 67 29 422 wew. 117

- Pani Magdalena Farbicka-Jakubowska i Pani Magdalena Kizlich
z Wydziału Zarządzania Projektami, Promocji i Przedsiębiorczości, tel. 32 67 29 422 wew.112, 147.

- Pani Katarzyna Milka z Biura Obsługi Interesanta, tel. 32 67 29 422 wew. 119ANKIETA

DEKLARACJA

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1.    Co będzie przedmiotem dofinansowania ?
Kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.
2.    Kto pokrywa koszt ubezpieczenia instalacji?
Uczestnik projektu, tj. właściciel nieruchomości zobowiązuje się ubezpieczyć we własnym zakresie instalację od ryzyk uszkodzenia i zniszczenia w wypadku pożaru, zalania, powodzi, gradobicia, upadku statku powietrznego na okres minimum od momentu dokonania odbioru instalacji w budynku uczestnika do 5 lat po rozliczeniu całego projektu przez Gminę Łazy
i dokonania ostatniej refundacji wydatków przez Urząd Marszałkowski na konto Gminy Łazy
(w okresie tzw. trwałości projektu. Instalacja może być ubezpieczona jako część składowa gospodarstwa domowego/domu.
3.    Kto pokrywa koszt obowiązkowych przeglądów?
Uczestnik projektu, tj. właściciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów obowiązkowych przeglądów eksploatacyjnych wymaganych dla zachowania gwarancji, przez cały okres trwania umowy. W  trakcie trwania  umowy Użytkownik zobowiązuje się do  właściwej eksploatacji  wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE zgodnie  z pierwotnym przeznaczeniem oraz przekazaną instrukcją obsługi. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy instalacji OZE w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, a wynika z użytkowania niezgodnego z dostarczoną instrukcją obsługi, np. celowego
lub nieumyślnego uszkodzenia, uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji.
4.    Co jeżeli współwłaściciel nieruchomości nie wyraża zgody na realizację inwestycji?
Deklaracja uczestnictwa jak i późniejsza umowa muszą zostać podpisane przez każdego współwłaściciela nieruchomości. Brak zgody jednego współwłaściciela uniemożliwia ubieganie się o pozyskanie dotacji.
5.    Czy w projektach dotyczących dofinansowania instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, przy założeniu oddawania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci, mamy do czynienia z pomocą publiczną?
Nastąpiła zmiana stanowiska Komisji Europejskiej odnośnie prosumentów oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych mających możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci. Pismem Ministerstwa Rozwoju przekazano stanowisko Komisji Europejskiej, w którym stwierdza się, że pomimo iż wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci stanowi działalność gospodarczą, w przypadku projektów prosumenckich tego rodzaju działalność nie ma charakteru działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej, wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne o charakterze niegospodarczym, rozmiar tj. zdolność wytwórcza instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta – nie może być przewymiarowana). Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowa instalacja powstaje na użytek konsumenta nieprowadzącego działalności ekonomicznej i tylko w celu zaspokojenia jego potrzeb niegospodarczych, a wprowadzenie energii do sieci ma charakter incydentalny i mieści się w granicach określonych w pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W sytuacji, gdy instalacja prosumenta wytwarza nadwyżkę energii, która jest wprowadzana do sieci, tego rodzaju działalność gospodarcza może zostać uznana za mającą charakter pomocniczy, przy łącznym spełnieniu ww. warunków.
W związku z powyższym, w przypadku instalacji prosumenckich w postaci ogniw fotowoltaicznych, zakładanych w obiektach o charakterze niegospodarczym (np. budynki jednorodzinne, budynki urzędów publicznych, budynki szkół publicznych), w sytuacji, gdy beneficjenci nie prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej, wprowadzanie nadwyżek energii do sieci może być uznane za działalność o charakterze pomocniczym, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w pkt. 207 Komunikatu.
6.    Kiedy planowany jest montaż instalacji?
W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2018-2019 i zależeć będzie od ilości złożonych deklaracji, co wpływa na termin realizacji zadania.
7.    Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą się ubiegać o dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest do budynków mieszkalnych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. W przypadku lokalizacji jedynie biura/siedziby w budynku mieszkalnych (nie prowadzenie produkcji/działalności usługowej) jest dopuszczalne udzielenie dofinansowania na zasadach ogólnych. Jeżeli w części budynku mieszkalnego jest prowadzona działalność gospodarcza podmiotowi będzie musiała być udzielona pomoc de minimis. Najprostszym sposobem jest posiadanie 2 oddzielnych liczników na potrzeby mieszkalne - bytowe oraz prowadzenia działalności.
8.    Co w przypadku, gdy po złożonej deklaracji dom zmieni właściciela?
W takim przypadku niezbędne będzie podpisanie aneksu do umowy, w którym nowy właściciel będzie wyrażał zgodę aby w okresie trwałości projektu (5 lat) Gmina Łazy była właścicielem instalacji. W przypadku braku takiej zgody nastąpi zwrot dofinansowania wraz
z odsetkami.
9.    Ile wynosi wkład własny?
Finansowy wkład własny to min 15% liczony od całej wartości montowanych źródeł energii odnawialnej w danym budynku. Dokładnego (kwotowego) wkładu własnego jak i całego kosztu instalacji na chwilę obecną nie da się wyliczyć, gdyż koszt ten zależny jest od wielu czynników, np. ilości paneli solarnych, sposobu ich instalacji. Szacunkowy koszt będzie znany po wizycie inspektorów nadzoru weryfikujących możliwości techniczne instalacji. Wówczas zostanie również dobrana moc OZE wynikająca z potrzeb mieszkańców i analizy bieżących rachunków i stanu zużycia.
10.    Czy będzie możliwość samodzielnego montażu kolektorów słonecznych i fotowoltaiki”
Nie. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina ogłosi przetarg nieograniczony na wybór dostawcy i wykonawcy, który dokona montażu instalacji OZE na wszystkich budynkach objętych projektem.
11.    Czy kolektory słoneczne będą chińskie?
Gmina jako jednostka sektora finansów publicznych podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych, zatem wybór dostawy i wykonawcy odbędzie się w ramach przetargu nieograniczonego. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaną określone wymogi odnośnie parametrów technicznych instalacji OZE. Zatem w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić producenta i dostawcę instalacji OZE.
12.    Po czyjej stronie jest serwis i naprawa instalacji?
W specyfikacji przetargowej znajdzie się zapis o udzieleniu gwarancji na montowaną instalację w okresie trwałości projektu. Zatem serwis/naprawa wynikająca z wady instalacji  w tym okresie będzie dokonywany przez wykonawcę w ramach umowy. Natomiast w przypadku konieczności naprawy instalacji z powodu niewłaściwego eksploatowania instalacji przez właściciela budynku, koszt naprawy będzie leżał po stronie mieszkańca. Koszt obowiązkowych przeglądów instalacji będzie pokrywał mieszkaniec.
13.    Czy instalacja może być zamontowana na jednym budynku podczas, gdy korzystać będą z niej 2 odrębne budynki?
Instalacja będzie montowana na budynkach jednorodzinnych, których właściciele wyrażą zgodę, złożą deklarację a następnie podpiszą umowę z Gminą Łazy. Inspektorzy w terenie będą sprawdzać możliwości techniczne montażu instalacji oraz dobierać odpowiednie parametry, w tym moc urządzeń. Zatem instalacja powinna być wykorzystywana przez gospodarstwa domowe zamieszkujące dany budynek jednorodzinny na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców.
14.    Czy złożenie deklaracji i ankiety wiążę się z koniecznością montażu instalacji?

Złożenie deklaracji i ankiety nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania i koniecznością montażu instalacji. Wyraża jedynie zainteresowanie mieszkańców projektem i podstawę do weryfikacji warunków technicznych montażu instalacji przez inspektorów.
W przypadku stwierdzenia możliwości instalacji zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Łazy i właścicielem budynku określająca wzajemne zobowiązania. W przypadku pozyskania dofinansowania przez Gminę umowa będzie podstawą do montażu instalacji.
15. Czy można złożyć deklarację i ankietę jeżeli budynek jest jeszcze nieodebrany i nieużytkowany?
Można złożyć deklarację i ankietę ale w zawieranej umowie będzie umieszczony zapis, że budynek mieszkalny musi być oddany do użytkowania do dnia 31 marca 2018 roku. Brak dokumentu potwierdzającego użytkowanie do końca upływu tego terminu skutkować będzie rozwiązaniem umowy i uniemożliwi pozyskanie dotacji.
16.  Czy osoba, która już ma zamontowane odnawialne źródła energii może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
Nie. Deklarację i ankietę możemy złożyć w przypadku jeżeli planujemy dopiero montaż instalacji solarnych czy fotowoltaicznych.
17. Czy można zadecydować o miejscu zainstalowania OZE?
Inspektorzy weryfikujący warunki techniczne wskażą miejsce najdogodniejsze i najbardziej efektywne do montażu OZE. Miejsce zależy od stopnia nasłonecznienie, najbardziej efektywne jest zainstalowanie na dachu, ścianie budynku lub na podwórku w odległości do 10 m od budynku od strony południowej.
18.Czy jeżeli dana osoba ma zainstalowane kolektory słoneczne może ubiegać się o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną?

Tak.