Wielkość Czcionki:

Kontrast:

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTYCZACEGO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  DOTYCZACEGO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII


 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”

 

Przedmiot ww. zamówienia podzielono na 4 części. W dniu 21.01.2020r. nastąpiło otwarcie ofert na wybór Wykonawcy prac.

 

W zakresie części I - zaprojektowanie, dostawa i montaż 1068 instalacji solarnych złożono 2 oferty.

W zakresie części II - zaprojektowanie, dostawa i montaż 2034 instalacji fotowoltaicznych złożono 2 oferty.

W zakresie części III zaprojektowanie, dostawa i montaż 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną złożono 1 ofertę.

W zakresie części IV zaprojektowanie, dostawa i montaż 162 instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet złożono 3 oferty.

 

Poniżej znajduje się link do ogłoszenia oraz informacje z otwarcia ofert.

http://www.zawiercie.bip.net.pl/?a=13899

 

Na obecnym etapie przetargu oferty są oceniane pod względem zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodności z wymogami technicznymi określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

 Wykonawcy są wzywani do przedstawiania wymaganych dokumentów i składania ewentualnych wyjaśnień. Na obecnym etapie nie dokonano jeszcze wyboru najkorzystniejszych ofert. 

 Inspekcje terenowe dla osób, które są ujęte w projekcie z listy rezerwowej i mają podpisane na dzień dzisiejszy umowy warunkowe będą się odbywały po wyłonieniu Wykonawcy w ramach przetargu.

 O kolejnych etapach związanych z wyborem Wykonawcy i szczegółami związanymi z realizacja projektu będziemy Państwa informować.