Wielkość Czcionki:

Kontrast:

JAKIE ZMIANY ZASZŁY W GMINIE ŁAZY czyli Inwestycje realizowane w 2020 roku.

W 2020 roku Gmina Łazy realizowała projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w ramach takich programów jak: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Fundusz Dróg Samorządowych, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Budżet Województwa Śląskiego.


Przybliżona kwota inwestycji zrealizowanych w Gminie Łazy w 2020 roku to ponad 48 mln zł.

BUDOWA KANALIZACJI W ŁAZACH

Największą inwestycją 2020 roku realizowaną na terenie miasta Łazy jest wykonanie II etapu kanalizacji w mieście Łazy. Inwestycja została zrealizowana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy – etap II”. Projekt obejmował budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w mieście Łazy, a zakres rzeczowy prac obejmował: kanały grawitacyjne, kanały tłoczne sieciowe,  kanały tłoczne przy pompowniach przydomowych,  przykanaliki przyłączeniowe,  przepompownie sieciowe i przepompownie przydomowe.  W ramach realizacji inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną na ulicach:  Słoneczna, Konopnickiej, Broniewskiego, Orzeszkowej, Reymonta, Cmentarna, Bolesława Prusa, Piotra Skargi, Topolowa, Młynek, Podgórna, Laskowa, Kolewrot, Brzeziny, Ks. Opalskiego, Korczaka, Gałczyńskiego, Dąbrowskiej, Nałkowskiej, Baczyńskiego, Kruczkowskiego, Stara Cementownia, Wiejska, Brzozowa, Łąkowa, Racławicka, Rolnicza, Lipowa, Zielona, Miodowa, Daszyńskiego, Projektowana, Różana, Tuwima, Kopernika, Kwiatowa, Poniatowskiego, Targowa, Pocztowa, Stawowa, Partyzantów, Grunwaldzka, Wierzbowa.

Całkowita wartość realizacji inwestycji to ponad 33 087 000,00 zł. Dofinansowanie to kwota około 21 361 381,99 zł. Inwestycja zrealizowana i zakończona zostanie do końca 2020 roku.

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU KTS W ŁAZACH

Drugą z większych inwestycji realizowanych przez Gminę Łazy w 2020 roku była przebudowa, remont oraz wyposażenia budynku KTS w Łazach, w którym powstanie Centrum Usług Społecznych. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu w ramach 4 projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2019 roku zrealizowano zadanie pt. „Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Łazy” natomiast w 2020 roku w ramach tej inwestycji realizowano 3 projekty: 

Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych

W wyniku realizacji tego projektu wyremontowany i przebudowany został zdegradowany budynek KTS mieszczący się przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia o powierzchni 0,42 ha. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 0,42 ha wokół obiektu obejmowało powierzchnię zabudowy budynku, budowę elementów małej architektury wraz z pasem zieleni i ciągami pieszymi. Zaplanowano monitoring budynku oraz terenu wokół celem zapewnienia bezpieczeństwa. W 2020 roku wykonano następujące prace:  prace remontowo budowlane piwnicy, prace remontowo budowlane parteru,  prace remontowo budowane poddasza,  instalacja wod-kan oraz hydrantów, instalacje elektryczne, instalacja wentylacyjna, zagospodarowanie terenu, winda elektryczna szybowa wewnętrzna, izolacje fundamentów, roboty konstrukcyjne poziomu strop, roboty konstrukcyjne poziom pietra, roboty konstrukcyjne poziomu parteru, prace modernizacyjne konstrukcja dachu, prace remontowo budowlane piwnica, prace remontowo budowlane parteru, prace remontowo budowlane piętra, prace remontowo budowane poddasze, klatkę z szybem windy,- posadzki na gruncie, instalacje elektryczne, instalacje c.o.

Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy

Przedmiotem projektu jest zmiana funkcji budynku KTS. Na skutek realizacji projektu możliwe będzie uruchomienie w obiekcie Centrum Usług Społecznych oraz stworzenia miejsca działalności stowarzyszeń. Zaplanowane roboty wynikają z założeń dotyczących poprawienia i dostosowania infrastruktury obiektu pod względem funkcji, której ma służyć (infrastruktura usług społecznych). Na cele nowego CUS zaadaptowane będzie I piętro budynku, pomieszczenia zostaną ponadto odpowiednio wyposażone.

W 2020 roku wykonano następujące prace adaptacyjne w ramach projektu  polegające na przystosowaniu części obiektu KTS na potrzeby Centrum Usług Społecznych, w skład których wchodzą: prace konstrukcyjne i remontowo-budowlane pomieszczeń na piętrze budynku w postaci robót rozbiórkowych i budowlanych oraz prace w zakresie ścian, tynków, posadzek, sufitów, malarskie (gruntowanie, malowanie), stolarskie i elektryczne. W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano wyposażenie pomieszczeń.

Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. zamontowana została winda), co pozwoli świadczyć usługi dla lokalnej społeczności bez względu na stopień sprawności. Działalność CUS obejmie przede wszystkim pracę z dziećmi w ramach świetlicy środowiskowej, uruchomienie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin wymagających wsparcia w ramach konsultacji
z psychologiem, psychoterapeutą, mediatorem i prawnikiem. Budynek to również miejsce działalności naszych stowarzyszeń, szczególnie tych działających w obszarze osób 50+. To również miejsce do organizacji międzypokoleniowych spotkań kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.

Organicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

W ramach tego projektu budynek KTS został poddany  kompleksowej termomodernizacji. Łączny zakres prac obejmował: docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji c.o., modernizację instalacji c.w.u., prace dotyczące instalacji odgromowej.

Całkowity koszt wszystkich pracy dotyczących budynku KTS to 6 093 370 zł, w tym dofinansowanie  to kwota około 4 199 392,46 zł.  Inwestycja realizowana w latach 2019-2020. Wszystkie prace zostały zrealizowane i zakończone.

 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W GRABOWEJ

W ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w 2020 roku wykonano także termomodernizację Szkoły Podstawowej w Grabowej. Projekt obejmował następujące prace: termomodernizacja budynku (cały budynek - ściany zewnętrzne, łącznie z odkopaniem
i zaizolowaniem ścian piwnic, ociepleniem stropodachu), wymiana okien i drzwi w części budynku, wraz z obróbką blacharską budynku, modernizacja instalacji c.o. (wymiana grzejników).

Całkowity koszt termomodernizacji SP w Grabowej to 1 240 856,00 zł w tym dofinansowanie to kwota około 873 400,16 zł.  Inwestycja została zrealizowana i zakończona.

 

SAMOCHÓD GAŚNICZY DLA OSP W NIEGOWONICACH

W 2020 roku OSP Niegowonice wzbogaciło się o nowy, ciężki, specjalistyczny wóz bojowy wraz z wyposażeniem, którego zakup został dofinansowany z dwóch źródeł a mianowicie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu realizowanego przez Gminę Łazy pt. Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniemw kwocie 685 960,20 zł oraz z Budżetu Województwa Śląskiego w kwocie  260 000,00 zł. 

Całkowity koszt projektu to 1 112 867,00 zł.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY W NIEGOWONICACH

W 2020 roku rozpoczęły się także prace termomodernizacyjne budynku użyteczności publicznej
w Niegowonicach. Termomodernizacja oraz doposażenie budynku remizy w Niegowonicach zostanie wykonana w ramach realizacji dwóch projektów. W ramach projektu „Organicznie niskiej emisji
i poprawa efektywności energetycznej w Łazach termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zostanie wykonana termomodernizacja budynku obejmująca swym zakresem cały budynek - ściany zewnętrzne, łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, ociepleniem stropu oraz wymianę okien i drzwi w części budynku, wraz z obróbką blacharską budynku. W ramach kolejnego projektu pt. „Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne
w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy wierzbowej 5”
dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budynek pełniący funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach zostanie przebudowany oraz zagospodarowany zostanie teren wokół obiektu. Zakres zadań związanych z realizacją projektu obejmuje: roboty architektoniczno-budowlane, roboty rozbiórkowe, roboty aranżacyjne, zakup wyposażenia pomieszczeń, wykonanie instalacji wod-kan, kanalizacyjnej, C.O., wentylacyjnej oraz elektrycznej.
W ramach zadania zostanie zagospodarowany także teren wokół obiektu, który obejmował będzie elementy małej architektury takie jak ławki murowane, nasadzenie zieleni oraz wykonanie ogrodzenia zewnętrznego. W ramach realizacji projektu w budynku powstanie Izba Tradycji- miejsce krzewienia lokalnej i regionalnej kultury, tradycji i obyczajów.  Miejsce będzie nawiązywało do historii miejscowości.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 1 967 461,68 zł. Dofinansowanie to kwota około 828 905,96 zł. Inwestycja została rozpoczęta w 2020 roku a jej zakończenie jest planowane na 2021 rok.

 

PRZEBUDOWA ULICY BYSTRZYNOWSKIEJ W NIEGOWONICACH ORAZ REMONT INNYCH DRÓG

W 2020 roku Gmina Łazy zrealizowała również zadanie pt. „Przebudowa ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łazy” dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Celem zadania była przebudowa 850 mb ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach  polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji oraz nowej nawierzchni jezdni.  Przebudowa spowodowała  dostosowanie parametrów drogi do obecnych standardów i wymogów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W ramach projektu wykonano  następujące roboty: prace pomiarowe, usunięcie humusu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, drenaż, wzmocnienie podłoża, nawierzchnie gruntowe ulepszone, krawężniki, nawierzchnie, umocnienie skarp, zieleń, prace geodezyjne. W ramach zadania wykonano także roboty budowlane na jednym skrzyżowaniu z ulicą Cmentarną - droga gminna nr 570 903 S. Przebudowa drogi przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju terenów wiejskich. Celem planowanej inwestycji było podniesienie atrakcyjności gospodarczej oraz wspomaganie rozwoju terenów wiejskich gminy.

W 2020 roku Gmina Łazy wykonała również inwestycje modernizacji ulic Ogrodowej i M. Poleskiego w Łazach oraz wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Nowej w Chruszczobrodzie. Odtworzone zostały także nawierzchnie asfaltowe oraz przebudowane istniejące chodniki i krawężniki po pracach związanych z  budową kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy.

Łączny koszt modernizacji dróg wraz z przebudową chodników i krawężników w Gminie Łazy w 2020 roku to kwota ponad 4,8 mln zł.

 

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina Łazy realizuje również wieloletni projekt pn. Modernizacja źródeł ciepła w Gminie Łazy na lata 2018-2022, w ramach którego mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowane do wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych na ekologiczne. W 2020 roku z programu skorzystały 43 gospodarstwa domowe, a łączna kwota przyznanego dofinansowania to 209 817,00 zł.

 

 Autor: Magdalena Kizlich

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • sms urzad.jpg
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.