Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Nie siedzą! Działają! - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski

Nie siedzą! Działają! - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski W 2005r. Urząd Gminy Łazy zorganizował w MOK-u spotkanie radnych ,sołtysów, przedstawicieli KGW, OSP i osób zainteresowanych zakładaniem organizacji pozarządowych wśród mieszkańców gminy w celu podejmowania oddolnych inicjatyw wspomagających rozwój ekonomiczny i kulturalny.

  Burmistrz Tadeusz Czop i specjalista P. Andrzej Lech apelowali do zebranych i zachęcali nas do zakładania organizacji w celu możliwości korzystania z zewnętrznych środków finansowych na rozwój i działalność mieszkańców. Wręczono przykładowe statutu organizacji, które można zmienić i dostosować do własnych potrzeb. Tylko Chruszczobród odpowiedział na ten apel. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się w 2005r. w Zespole Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie. P. Marta Grzesica – ówczesna nauczycielka tej szkoły i radna zaprosiła na spotkanie dyrekcję, rodziców uczniów i zainteresowanych mieszkańców Chruszczobrodu i Chruszczobrodu Piaski. Jednak początek powstania Stowarzyszenia datuje się na 19 lipca 2006r. ponieważ wtedy uzyskano wpis do KRS-u. Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani: Marta Grzesica – prezes, Agnieszka Sielska Świtała – wiceprezes, Żanetta Szkliniarz – sekretarz, Katarzyna Katarzyńska – skarbnik, Katarzyna Plewniok – członek. Do składu Komisji Rewizyjnej weszły: Lidia Augustyn, Leśniak Barbara i Małgorzata Urbańczyk. Pozostali członkowie to: Banasiak Jarosław, Dorota Baran, Krystyna Jurgaś, Marek Kozieł, Dorota Lubańska, Mariola Olawa, Aneta Porębska, Ścibska Agnieszka, Tabas Dariusz, Bożena Wędraszek i Wanda Wieczorek. Wszyscy w Stowarzyszeniu pracują społecznie.
Głównym celem powołania Stowarzyszenia była możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi. Dodatkową motywacją było zgłoszenie Chruszczobrodu do pilotażowego Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. Jednym z założeń tego programu była aktywizacja mieszkańców w rozwój wsi, a Stowarzyszenie miało być organizacją pomagającą mieszkańcom. Po wiedzę jak prowadzić Stowarzyszenie P. Marta pojechała do Warszawy na warsztaty dla początkujących organizacji pozarządowych prowadzone przez Stowarzyszenie Klon-Jawor. Dodatkową wiedzę jak przewodzić wspólnocie wiejskiej dały P. Marcie 10-dniowe warsztaty Szkoły Liderów w Warszawie. Pierwsze kroki Stowarzyszenie stawiało z Fundacją Wspomagania Wsi z Warszawy (FWW) na szkoleniach w Łowiczu. Szkolenia te dostarczyły profesjonalnej wiedzy o formułowaniu wniosków, realizacji oraz merytorycznym i finansowym rozliczaniu projektów. Z biegiem czasu Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja, Śląskim Urzędem Marszałkowskim, Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie pisze wnioski do konkursów ogłaszanych przez te instytucje, wygrywa konkursy i zdobywa środki finansowe na realizację projektów.

Stowarzyszenie zdobyło granty na 25 projektów, w których założony cel wsparcia dzieci i młodzieży został twórczo połączony z przedsięwzięciami na rzecz wsi:
1. „Pożyteczne wakacje 2007” - „Wracamy do korzeni” ( grant FWW ) Przez dwa tygodnie 18 dzieci i młodzieży gimnazjalnej, pozostającej w czasie wakacji na wsi, bawiło się, jeździło na wycieczki, projektowało strój żywej maskotki „CHRUŚCIKA” , sadziło kwiaty przy pomniku generała wojsk polskich Gabriela Taszyckiego – uczestnika Insurekcji Kościuszkowskiej / patrona szkoły/ i opracowało folder o Chruszczobrodzie.
2. „Środowisko naturalne naszą szansą 2007” - „Wieś tonąca w kwiatach” ( grant FWW ) W ramach projektu zakupiono dwa tunele foliowe, narzędzia ogrodnicze, 20 donic betonowych, wyhodowano sadzonki kwiatów petunii. Członkowie stowarzyszenia wspólnie z druhami OSP, KGW, Radą Sołecką, pracownikami obsługi szkoły, mieszkańcami Chruszczobrodu i Chruszczobrodu Piaski ukwiecili wieś i pielęgnowali kwiaty. Projekt został zakończony, a ukwiecanie wsi nadal jest kontynuowane.
3. „Pożyteczne ferie 2008” - „Osiągnę sukces” ( grant FWW ) W czasie ferii zimowych dzieci szkolne przygotowywały się do egzaminów rozwiązując różne testy, przy okazji pojechały na wycieczkę i bawiły się.
4. „Pożyteczne wakacje 2008” - „Estetyczny Chruszczobród” ( grant FWW ) Pod opiekom nauczycieli 18 dzieci i młodzież niewyjeżdżająca na wakacje miło i jednocześnie pożytecznie spędziła wolny czas : pojechali do kina, na basen i bawiły się. Z pomocą druhów OSP wsadzili 160 szt. sadzonek drzewek iglaków i krzewów pęcherznicy kalinowej przy parkingu i wokół placu zabaw oraz świeże kwiaty przy pomniku Gabriela Taszyckiego.
5. „Pożyteczne ferie 2009” - „Jestem reżyserem własnego sukcesu” ( grant FWW ) Dzieci szkolne w czasie ferii zimowych kształciły umiejętności z zakresu standardów egzaminacyjnych, pojechały pociągiem do teatru, spotkały się z poetką. Dzieci i młodzież we wszystkich tych projektach miały zapewniony posiłek.
6. „RÓWNAĆ SZANSE 2009” - „Odkrywamy i promujemy wiejskie talenty” (PFDiM) i ( PAFW ) Regionalny Konkurs Grantowy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (PFDiM)finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW). Przez 6 miesięcy 20 beneficjentów młodzieży gimnazjalnej uczyło się łatwiejszego komunikowania się i prezentowania własnej osobowości, poznało bliżej własne środowisko, nawiązało kontakt z miejscowymi artystami, samodzielnie przeprowadziło wywiady i sfotografowało ich rękodzieła, przygotowało prezentację multimedialną i projekt publikacji promującej 16 artystów, przeprowadziło konferencję podsumowującą projekt, na która zaprosiła artystów, władze samorządowe, radnych i mieszkańców Chruszczobrodu. W ramach projektu zakupiono aparat fotograficzny, dyktafon, flipczart. Wydano 120 szt. książek pt. „Twórczość artystów Chruszczobrodu”, które zostały wręczone artystom i osobom obecnym na konferencji. Konieczny był dodruk 300 szt. na rzecz promocji wsi i Gminy Łazy. Projekt prezentowano na Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych w Zawierciu zorganizowanym przez Centrum Inicjatyw Lokalnych.
7. „ PO KL 9.5/2009” - „Lepszy start młodych ludzi z Chruszczobrodu” ( EFS i Urząd Marszałkowski ) Projekt w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do 20 osób młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej, która uczestniczyła na zajęcia z języka angielskiego, dziennikarstwa i fotografii, doradztwa edukacyjnego i informatyki. W ramach projektu młodzież przygotowała do druku publikację dwujęzyczną /polsko-angielską/ pt. „Organizacje pozarządowe Chruszczobrodu” opisującą działające na wsi organizacje i wspólnoty kościelne. Młodzież zakończyła projekt konferencją na której zaprezentowała multimedialnie organizacje opisane w publikacji w obecności bardzo licznie zgromadzonych gości i mieszkańców Chruszczobrodu. Wydano 500 szt. w/w publikacji.
8. „ PO FIO 2009” - „Lepszy start w dorosłe życie” ( MPiPS ) Przy diagnozowaniu środowiska młodzież i rodzice domagali się zajęć sportowych pod okiem trenerów. Po ogłoszeniu konkursu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)napisano wniosek na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym i otrzymano ten grant. To był strzał w 10-kę. Dzieci i młodzież garneli się do zajęć z koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, nauki pływania i pieszych wędrówek. W ramach projektu zakupiono po 16 szt. strojów do siatkówki i koszykówki , 20 szt. rakiet do tenisa ziemnego, piłeczki tenisowe, okulary do pływania.
9 – 17. „ Program Edukacji Finansowej” Fundacji Wspomagania Wsi finansowany przez Narodowy Bank Polski (NBP) Aktywność Stowarzyszenia dedykowana jest też edukacji ekonomicznej. Stowarzyszenie uzyskało tytuł „przewodnika domowych finansów” i ma certyfikowanego trenera, który prowadzi szkolenia na obszarach wiejskich. Aż dziewięć projektów skierowanych było do mieszkańców Chruszczobrodu oraz innych sołectw w Gminie Łazy. Tytuły projektów to: „Zaplanuj swoją przyszłość” „Szkoła mądrego pożyczania” „Zarządzanie długiem” „Rodzina bezpieczna finansowo” „ABC przedsiębiorczości na wsi”. Fundacja zapewniała materiały szkoleniowe.
18 - 24. „ Stypendia Pomostowe – DYPLOM z MARZEŃ” ( PAFW, FWW ) Sztandarową działalnością Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na stypendia dla początkujących studentów. W 2010r. Stowarzyszenie przystąpiło do Programu Stypendia Pomostowe administrowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi a finansowanego przez koalicję: PAFW, NBP, Fundację PZU, FWW i organizacje pozarządowe. W siedmiu edycjach Stowarzyszenie wystarało się o stypendia dla 43 studentów w wysokości po 5000 zł. wypłacanych w 10-ratach. Na Stowarzyszenie spoczywa obowiązek 25% wkładu własnego do każdego stypendium. Wkład ten Stowarzyszenie pozyskuje od Fundacji Wspomagania Wsi -16% i od darczyńców- 9%. Darczyńcy współtworzący stypendia to: PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A. , Rathdowney Polska Sp. z o.o. z Krakowa, Kałużyński & Madeja Sp. z o.o. z Warszawy, Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, Firma TradePol z Turzy, Małgorzata i Dariusz Jancerowiczowie.
25. Projekt dla parafii.
Stowarzyszenie napisało projekt dla parafii „Zabezpieczenie zabytkowego kościoła przed pożarem, włamaniem i kradzieżą” ,który złożyło do Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja i kościół został zabezpieczony.

W ramach projektów powstały 3 publikacje promujące wieś Chruszczobród: - folder o Chruszczobrodzie - publikacja „Twórczość artystów Chruszczobrodu” promująca 16 artystów - publikacja dwujęzyczna ( polsko-angielska ) „Organizacje Pozarządowe Chruszczobrodu” opisująca działalność 10 organizacji i wspólnot kościelnych działających w Chruszczobrodzie, - 2 prezentacje multimedialne w/w publikacji - strój dla żywej maskotki „CHRUŚCIKA”, który również promuje Chruszczobród

W działalność Stowarzyszenie najbardziej zaangażowana jest Marta Grzesica i członkowie Stowarzyszenia, którzy współpracują z dyrekcją , nauczycielami i pracownikami szkoły, uczniami i ich rodzicami, Klubem Seniora, KGW, OSP, Parafią , Radą Sołecką, chętnymi mieszkańcami Chruszczobrodu i Chruszczobrodu Piaski. Stowarzyszenie zawsze może liczyć na pomoc P. Burmistrza Macieja Kaczyńskiego i pracowników Gminy Łazy, Starostwa, Centrum Inicjatyw Lokalnych i Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia.
Na Stowarzyszenie można przekazać 1% podatku. KRS: 0000 215 720 Cel szczegółowy: CHRUSZCZOBRÓD

17547115_1260566077330069_1231462106748291226_o.jpg 17620176_1260566200663390_1065484467437648731_o.jpg 17620322_1260566113996732_1512140999689512023_o.jpg 17635091_1260566020663408_3158584816903850777_o.jpg
 Autor: M K

plakat mok.jpg

Facebook

Kalendarz

  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.