Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Od 1 sierpnia drożeją śmieci

30 czerwca br. zakończyła się umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów w naszej gminie, która obowiązywała od 1 lipca 2017 r. Przez 3 lata mieszkańcy płacili 12,5 zł od osoby.

W tym czasie umowa gwarantowała nam niezmienną stawkę, podczas gdy w większości gmin podpisywano umowy gwarantujące tylko przez okres jednego roku. Skutkowało to systematycznym wzrostem cen w tych gminach. Od roku 2018 zaobserwować można było stały wzrost stawki za odbiór odpadów sięgający nawet 30 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2020 r. zatwierdzono wysokość nowej stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych na kwotę 25 zł/osoba oraz 50 zł/osoba w przypadku braku prowadzenia obowiązkowej segregacji. Ponadto radni podjęli uchwałę wprowadzającą ulgę w wysokości 2 zł/osoba dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych posiadających kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady. Aby skorzystać ze zniżki należy wypełnić nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina nie może ani zarabiać ani dopłacać do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2010), która mówi że system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. Często mieszkańcy obarczają gminę odpowiedzialnością za wysokość opłat, co jest nieprawdą. Od 1 lipca 2013 roku ustawodawca narzucił gminom obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: przeprowadzenie przetargu, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) oraz edukację ekologiczną. Realizacja wyżej wymienionych zadań obliguje samorządy również do obsługi administracyjnej systemu m.in. zbieranie deklaracji, przeprowadzanie kontroli, windykację, przyjmowanie uwag mieszkańców, przyjmowanie i rozliczanie wpłat, składanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przyjmowani i weryfikowania sprawozdań od firmy odbierającej odpady.

Dlaczego rosną opłaty za odbiór śmieci?

Radykalny wzrost stawek wynika z nałożenia na siebie wielu niekorzystnych czynników. Są nimi przede wszystkim rosnące koszty w zakładach przetwarzania odpadów, na które składają się:

-wzrost płacy minimalnej,

-wyższe ceny paliw i energii elektrycznej,

-wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów, w tym -uruchomienie systemów przeciwpożarowych i monitoringu jako reakcja na liczne pożary na wysypiskach śmieci,

- ustawowe ograniczenie magazynowania odpadów do 1 roku (było 3 lata)

-konieczność zwiększenia poziomu odzysku odpadów do 50% w roku 2020, gdzie w 2017 r. wymagany poziom odzysku wynosił 20%, w 2018 r. – 30%, w 2019 r. – 40%

-wzrost opłaty za składowanie odpadów (Opłata Marszałkowska ) do 270 zł w roku 2020, gdzie w 2017 r. wynosiła 24,15 zł, w 2018 r. – 140 zł, w 2019 r. – 170 zł za tonę składowanych odpadów

-spadek cen i popytu na surowce wtórne i brak odpowiedniej liczby instalacji do zagospodarowania odpadów

- wprowadzenie przez ustawodawcę systemu Bazy Danych Odpadowych (BDO)

Wymienione powyżej czynniki skutkują wzrostem kosztów działalności firm, co w efekcie ma duży wpływ na wysokość stawek śmieciowych.

Zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Łazy od 1 sierpnia br.

Z dniem 30 czerwca 2020 r. zakończyła się umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z firmą Alba MPGK Sp. z o.o. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości odbioru odpadów Gmina Łazy już w styczniu ogłosiła przetarg na kolejne 3 lata. Przetarg został unieważniony, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Nieprzewidywalność wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, a co za tym idzie brak możliwości oszacowania stawki w perspektywie trzyletniej spowodowały brak zainteresowania przetargiem.

Gmina Łazy przeprowadziła drugie postępowanie przetargowe zmieniając czas trwania umowy na okres jednego roku. Wpłynęły dwie oferty: pierwsza na kwotę 4 884 891 zł, druga 7 129 728 zł. Wybierając najniższą ofertę stawka na mieszkańca wyniosłaby 30 zł. Uznając, że stawka jest nie do przyjęcia ponownie unieważniono przetarg.

Dążąc do zminimalizowania stawki za odbiór odpadów przeanalizowano czynniki cenotwórcze dokonując zmian w zapisach SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia):

1.       Zapewnienie przez Gminę pojemników

2.       Wysegregowanie ze zmieszanych odpadów popiołu (osobny pojemnik zakupiony przez właściciela posesji)

3.       Ograniczenie ilości odbioru bioodpadów (m.in. trawa) – 3 worki na złożoną deklarację

4.       Ograniczenie odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w PSZOK w ilości 0,2 t. na jedną nieruchomość/lokal

5.       Odbiór szkła raz na dwa miesiące

Ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe. Oferty złożyły dwie firmy:

- FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, która zaoferowała kwotę: 3 928 068 zł

- Alba MPGK Sp. z o.o.  ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, która zaoferowała kwotę: 4 042 634,40 zł.

Po przeliczeniu kosztów podjęto decyzję o wyborze oferty firmy FCC Polska Sp. z o.o. jako korzystniejszej.

 

Wyliczenie stawki 25 zł/osoba   (w ramce)

             - 22,86 zł – firma FCC Polska Sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

- 0,26 zł - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK)

- 0,98 zł - wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane

- 0,9 zł - koszty administracyjne

 

W związku ze złożeniem odwołania przez firmę Alba MPGK Sp. z o.o. do Krajowej Izby Odwoławczej Gmina Łazy do czasu rozstrzygnięcia prowadzonego w KIO postępowania nie ma możliwości podpisania rocznej umowy z wybraną firmą. Celem zapewnienia ciągłości odbioru odpadów od 1 lipca realizowana jest obecnie umowa z wolnej ręki z firmą FCC Polska Sp. z o.o.

 

WAŻNE!

Aby skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów od 1 sierpnia należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Łazach lub na stronie www.lazy.pl lub www.bip.lazy.pl w zakładce: Gospodarka odpadami.

Przypominamy, że:

Mieszkańcy Gminy Łazy mają zapewniony bez ograniczeń odbiór spod posesji odpadów: zmieszanych (niesegregowanych)  oraz  wysegregowanych: popiołu, papieru, szkła, tworzyw sztucznych.

Ponadto nadal działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Gminę Łazy przy ul. Pocztowa 14 Łazy

PSZOK  przyjmuje odpady w następujące dni:

poniedziałek, środa w godzinach 7- 11

wtorek, czwartek w godzinach 13- 17

sobota w godzinach 8-12.

Informujemy, że:

Mieszkańcy mogą zgłosić chęć zakupu pojemnika na popiół w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Pocztowa 14, tel. 32 67 29 422 wew. 117.Autor: Magdalena Kizlich

Zobacz również:

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.