Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Ogłoszenie o otwartym naborze- Bank Żywności

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Łazy
Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na
terenie Gminy Łazy działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.


Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Łazy.

Cel partnerstwa:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Łazy pomocy żywnościowej w okresie: grudzień 2021 czerwca 2022.


Wymagania wobec Partnera:

Podmiot chcący realizować działania w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2021 jest zobowiązany do
zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla
Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w
Podprogramie 2021 z dnia 11 maja 2021 r., tj.:

1. W obszarze administrowania:

1) posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in.
pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,
2) zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej
opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2021,
3) zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania POPŻ ze
środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w
ramach Podprogramu 2021, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania
skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,
4) zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, 5) wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczenie artykułów
spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,
6) organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji
beneficjentów programu,
7) prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z
pomocy.

2. W obszarze magazynowania:

1) posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w
warunkach określonych przez producenta,
2) zapewnienie monitoringu/ochrony za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych
zasobów i możliwości,
3) zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych, 4) prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego
programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych
operacji magazynowych dla Podprogramu 2021 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii
artykułów spożywczych,
5) prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji
każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,
6) zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów
spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2021.

Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRPiPS pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a
Tryb składania wniosków:

1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „Wniosek weryfikujący spełnianie kryteriów uczestnictwa przez
organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram
2021”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:
- POPŻ21_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ Termin składania wniosków: do 20 listopada 2021 r. 2. Wniosek (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz drogą
pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:

Bank Żywności w Częstochowie

ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309
42-217 CZĘSTOCHOWA

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162
616.

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:

1. Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.
2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. 3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami
podanymi we „Wniosku weryfikującym spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021”.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie


1105_Wytyczne_2021.pdf
POPŻ21_Wniosek Weryfikacyjny OPL_.pdfAutor: Magdalena Kizlich

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.