Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Październikowa sesja Rady Miejskiej

30 października odbyła się X Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło trzynastu radnych. Podczas obrad poruszona została kwestia bezpieczeństwa w Gminie Łazy.
Pierwszą uchwałą podjęta przez radnych podczas sesji były zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2019-2031, Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2019, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy. Regulamin określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości przez właścicieli m.in. poprzez selektywne zbieranie zużytych baterii, akumulatorów, opon, odzieży, szkła, papieru, metali, bioodpadów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych itp. Właściciele zobowiązani są również do usunięcia błota, lodu, śniegu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska. Regulamin zabrania:
- wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli
- wyrzucać do pojemników na odpady śniegu, lodu i gorącego popiołu
- spalać odpadów powodujących wprowadzenie do atmosfery szkodliwych substancji, a w szczególności opon i tworzyw sztucznych
- wylewać nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi
- opróżniać zbiorniki bezodpływowe oraz usuwać osady powstające w przydomowych oczyszczalniach ścieków przez podmioty nieuprawnione
- odprowadzać nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej lub pompowania ich na pola, łąki, sady.

Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie Gminy to: kosze uliczne, pojemniki i kontenery. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić do worków o odpowiedniej kolorystyce:
- zielony z oznaczonym napisem SZKŁO z przeznaczeniem na szkło
- żółty z oznaczonym napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal
- niebieski z oznaczonym napisem PAPIER z przeznaczeniem na papier i tekturę
- brązowy z oznaczonym napisem BIO z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonych przez Gminę Łazy.


Autor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

sms urzad.jpg
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.