Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Radni podjęli kolejne uchwały

25 stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której uchwalono m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy

oraz zatwierdzono Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łazy na lata 2017-2020+.

Pierwszymi uchwałami jakie radni podjęli podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej były: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018-2031 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2018. W dalszej części obrad radni uchylili Uchwałę Nr XXXI/267/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportu.

Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości. Radni ustalili inkasentów podatków w poszczególnych sołectwach, którymi zostali: Andrzej Pniak – Chruszczobród, Rafał Kubiczek – Chruszczobród Piaski, Justyna Mogieła – Ciągowice, Marzena Wacławczyk – Grabowa, Henryk Załoga – Hutki-Kanki, Wiesław Ludwikowski – Niegowonice, Edward Mędrek – Niegowoniczki, Mirosław Masłoń – Kuźnica Masłońska, Regina Dziechciarz – Rokitno Szlacheckie, Halina Stajno – Skałbania, Adam Kijewski – Trzebyczka, Jarosław Janus – Turza, Henryk Ziaja – Wiesiółka, Henryk Sobieraj – Wysoka. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.
Kolejną uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Łazach było ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu pobrania i wykorzystania dotacji. Niniejsze regulacje są podyktowane koniecznością dostosowania prawa miejscowego do przepisów nowej ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2018” to kolejna uchwała, którą radni przegłosowali podczas styczniowej sesji. Gminny program obejmuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udziela rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychologicznej i prawnej oraz realizuje program ochrony rodziny przed przemocą. Program realizuje także zadania profilaktyczne oraz wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Podczas obrad zatwierdzony został program rewitalizacji pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łazy na lata 2017-2020+”. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów. Jest procesem wieloletnim, który z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej miasta oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się niekorzystnych zjawisk. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem kluczowym z punktu widzenia dalszego rozwoju gminy oraz niezbędnym do ubiegania się o środki zewnętrzne.

25 stycznia radni zatwierdzili plan pracy Rady Miejskiej w Łazach na rok 2018. W programie znalazły się m.in. zadania związane z pracą Stałych Komisji Rady Miejskiej. Rada Miejska będzie także pracowała nad uchwałami dotyczącymi: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności oraz zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych. W drugim kwartale radni skupią się na rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Łazy na rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łazy na rok 2017. W kwartale III zostaną omówione informacje z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2018 r, natomiast w IV kwartale zostaną uchwalone stawki podatkowe na rok 2019, uchwalone Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na rok 2019 oraz uchwalenie budżetu Gminy Łazy na rok 2019. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na rok 2018.
Interpelacje radnych:
- radna Maria Stempel złożyła interpelację w sprawie sposobu relacji w gazecie samorządowej Echa Łaz z ostatniej budżetowej sesji Rady Miejskiej z grudnia ubiegłego roku. Radna Maria Stempel złożyła również oświadczenie w sprawie sposobu potraktowania przez władze gminy inicjatorów obywatelskiego projektu dotyczącego zmniejszenia opłat za śmieci.
- radna Renata Supernak złożyła wniosek o wytyczenie drogi przy ul. Kolejowej w Łazach w obrębie bloku nr 8 oraz poszerzenie chodnika przy ul. Kolejowej biegnącego wzdłuż posesji nr 11 aż do przedszkola.


Autor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.