Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu


 

 

Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych.

 

Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizacje zadania pt. Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie      1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

W wyniku realizacji projektu wyremontowany i przebudowany zostanie zdegradowany budynek KTS mieszczący się przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
o powierzchni 0,42 ha. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 0,42 ha wokół obiektu obejmowało będzie powierzchnię zabudowy budynku, budowę elementów małej architektury wraz z pasem zieleni i ciągami pieszymi. Zaplanowano monitoring budynku oraz terenu wokół celem zapewnienia bezpieczeństwa. Budynek przeznaczony będzie na cele społeczne - Centrum Usług Społecznych.

               

Całkowita wartość projektu : 3 376 169,67 zł

Dofinansowanie: 3 207 361,19 zł

 

04 stycznia 2019roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

 

07 marca 2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą.

 

Prace rewitalizacyjne zostały rozpoczęte.