Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Rozpoczęła się realizacja projektów społecznych dla dzieci i szkół

Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizację projektów pt. „Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy” oraz „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy”.

Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy

Dofinansowanie przyznane zostało w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. Całkowita wartość projektu 1 165 300,80 zł, przyznane dofinansowanie 1 083 729,74 zł w tym 990 505,68 zł dofinansowanie EFS i 93 224,06 zł.

Celem projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej, która będzie pełniła formę usługową skierowaną na pomoc dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Jej zadaniem będzie organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwój kultury osobistej, pracę nad poprawą sprawności fizycznej oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Ponadto planuje się uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie usług mediacji rodzinnych oraz porad i konsultacji specjalistycznych. Poradnictwo obejmować będzie wstępną informację i edukację nt. metod, form pomocy oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnień, współuzależnienia i przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Projekt obejmuje wsparciem 25 dzieci a ponadto 70 osób zostanie objętych wsparciem rodziny.
Efekty realizowanego projektu:
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 95
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie  - 95
-  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 29
-  Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 25

Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy

Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Całkowita wartość projektu to 1 209 385,91zł, otrzymane dofinansowanie to 1 088 447,32 zł - 90,00%. (Ze środków europejskich 1 027 978,02 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie
60 469,30 zł).
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z 5 Szkół Podstawowych gminy Łazy (SP nr 1 Łazy, SP nr 3 Łazy, SP Wysoka, SP Niegowonice, SP Chruszczobród) poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki.
Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:
- zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/kół zainteresowań
- zajęć specjalistycznych dla uczniów z Szkól Podstawowych
oraz
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
- wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów.Autor: Agnieszka Seweryn

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.