Wielkość Czcionki:

Kontrast:

Usuwanie drzew i krzewów

Osoby fizyczne mające zamiar usunąć drzewo lub krzew są zobowiązane ustawą do zgłoszenia zamiaru wycinki w gminie.

 Po dokonaniu oględzin przez urzędników i nie stwierdzeniu żadnych nieprawidłowości właścicielowi posesji zostanie wydane zezwolenie na mocy którego może dokonać wycinki. Zmiany ustawy o ochronie przyrody weszły w życie w styczniu 2017 roku, w trakcie trwania 2017r zostały znowelizowane i nadal obowiązują.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek posiadacza nieruchomości, na której one rosną. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew (pojedynczych pni drzew) lub krzewów. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów w przypadku, jeżeli usunięcie to związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. W innych przypadkach określonych w art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody opłaty nie są naliczane.

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne?
Zezwolenie nie jest potrzebne w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80cm- – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonilistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni

Jak uzyskać zezwolenie?
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może złożyć wyłącznie posiadacz nieruchomości - czyli gruntu, na którym one rosną. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy do zamierzonego usunięcia, do podania dołącza zgodę właściciela tego gruntu.

Jakie dokumenty są wymagane?
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza oraz właściciela nieruchomości lub właściciela urządzeń
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
3. zgoda właściciela terenu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
5. obwód pnia każdego wnioskowanego drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
6. wielkość powierzchni z której zostanie usunięty krzew
7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
9. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy wnioskodawca jest pełnomocnikiem ( wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 PLN).

Jak można dostarczyć wniosek?
Wniosek należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku braków formalnych w dostarczonym wniosku Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Gdzie złożyć wniosek w urzędzie?

Biuro Obsługi Interesanta lub Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łazach
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy
tel. 326729422, 434
wew. 119 - BOI
wew. 101 - Sekretariat
W godzinach pracy urzędu:
Poniedziałek - 7.30 - 17.30
Wtorek - Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek - 7.30 - 13.30

Ile wynoszą opłaty?
1. Wniosek jest wolny od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek Bankowy
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
Nr 84 8450 0005 0070 0700 0143 0077
Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
4. Koszty fizycznego usunięcia ponosi wnioskodawca.

Gdzie odebrać zezwolenie?

1. Poprzez pocztę tradycyjną.
2. Osobiście w siedzibie urzędu.
Urząd Miejski w Łazach
Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska
ul. Pocztowa 14
42-450 Łazy
pokój nr 21
tel.32 6729434, 422 wew.138
w godzinach pracy urzędu
O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
Jak uzyskać informacje na temat przebiegu sprawy?

Informacje o sposobie załatwienia sprawy można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer Urzędu: 32 67 29 422, 434 nr wew. 138
Czy można się odwołać?
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Łaz
Podstawa prawna
- art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r poz.142 ),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.),
- obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2016 (M.P. z 2015. poz. 1064).


Autor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.