Wielkość Czcionki:

Kontrast:

XI Sesja Rady Miejskiej w Łazach

XI Sesja Rady Miejskiej w Łazach 27 listopada w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 12 radnych.
Na sali obecni byli również sołtysi, kierownicy i pracownicy urzędu oraz dyrektorzy podległych urzędowi jednostek.
Pierwszymi podjętymi uchwałami podczas listopadowej sesji były: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2019-2031, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2019, zmiany Uchwały nr XXIV/217/17 dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach oraz zmiany Uchwały nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad o trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
Zmiana pierwszej uchwały dotyczyła wprowadzenia do planowanych przedsięwzięć realizacji zadania w ramach rządowego programu budowy dróg lokalnych pn. „Przebudowa ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łazy”. Z kolei zmiana Statusu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach związana jest z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 r. zadań dotyczących przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Do 31 grudnia 2019 r. w powyższym zakresie zadania realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łazach.
Ostatnia zmiana dotyczyła zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, które otrzymują zawodnicy uprawiający określoną dyscyplinę sportu objętą ogólnopolskim systemem szkolenia i współzawodnictwa sportowego lub znajdującą się w programie igrzysk olimpijskich, którzy osiągnęli wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Podjęta uchwała ściśle określa terminy składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium oraz okres na który stypendia będą przyznawane oraz dostosowano zapisy uchwały do obowiązujących przepisów prawa. Zapisy uchwały mówią o tym, że wnioski o przyznanie stypendium na rok 2020 należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia 2020 r. Wniosek zawiera informacje o zawodniku oraz o jego startach i osiągnięciach z ostatnich 12 miesięcy.
Podczas obrad radni podjęli uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. Roczny program współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa zasady i formy współpracy, która umożliwia realizację razem nakreślonych celów opartych o wspólne wartości oraz zrównoważony rozwój Gminy Łazy. Gmina Łazy wyraża tym samym wolę dialogu społecznego oraz stwarza warunki do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom oraz deklaruje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Celem tych działań jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Łazy i poprawy ich jakości życia.
Kolejną uchwałą radni przyjęli wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Określenie takiego wzoru zostało wymuszone przez zmiany zapisów ustawy Prawa energetycznego.
Ostatnią uchwałą podjętą przez Radę Miejską podczas XI Sesja była zmiana Uchwały nr XXII/173/2004 Rady Miejskiej Łaz z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta i gminy Łazy. Uchwała znalazła się porządku obrad październikowej sesji ponieważ od 25 października 2019 r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach publicznych, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. W związku z powyższym nastąpiła konieczność zmiany uchwały Rady Miejskiej Łaz w tym zakresie.

Autor: M K

plakat airly.jpg

Facebook

Kalendarz

Rozlicz PIT w Łazachw Łazach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.