Wielkość Czcionki:

Kontrast:

XV Sesja Rady Miejskiej w Łazach

XV Sesja Rady Miejskiej w Łazach 27 maja odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Łazach, w której udział wzięło 13 radnych. Sesja po raz kolejny miała miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury, a radni mogli skorzystać z możliwości uczestnictwa w obradach za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Pierwszymi uchwałami jakie podjęli radni podczas majowej sesji były: uchwała dotycząca zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2020 oraz uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinalizowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy w roku 2020.

Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Policji, który ma być dokonany w ramach zadania pn. „Nowocześni, szybcy, ekologiczni – zakup samochodów z napędem hybrydowym dla śląskiej policji, etap IV”. Gmina Łazy, podobnie jak inne gminy powiatu zawierciańskiego, podjęła decyzję o wsparciu finansowym dla Policji na prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu. Uchwałą Rady Miejskiej Gmina Łazy udzieli także pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu.

W dalszym porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/343/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Kolejne uchwały dotyczyły utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy. Pierwsza uchwała w tym temacie dotyczyła zmiany uchwały X/59.2019 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy. Jedną z głównych kwestii zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku jest wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów pochodzących z palenisk w gospodarstwach domowych (popioły), jak również określenie częstotliwości i sposobu ich pozbywania. W Regulaminie następuje również zmiana częstotliwości pozbywania się odpadów – szkła w zabudowie jednorodzinnej. Kompostowanie bioodpadów powinno być realizowane w wyznaczonym na terenie nieruchomości odpowiednio zorganizowanym miejscu lub urządzeniu, które umożliwia tlenowy rozkład substancji organicznych, w sposób niepowodujący uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi były przedmiotem dyskusji radnych nad kolejną uchwałą. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług określa w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W porządku obrad znalazła się także uchwała z sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W myśl uchwały z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnieni zostają właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Radni określili również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy.

Podczas obrad radni Rady Miejskiej przyjęli Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2020-2023, który stanowi aktualizację Programu ochrony środowiska dla Gminy Łazy na lata 2016-2019. Zaktualizowany dokument zwiera charakterystykę terenu Gminy Łazy oraz analizę i ocenę aktualnego stanu jego środowiska, określa politykę środowiskową oraz ustala cele i zadania środowiskowe. Program kompleksowo odnosi się do zagadnień ochrony środowiska i koordynuje działania w tym zakresie. Zasadniczym elementem struktury opracowania jest omówienie poszczególnych aspektów ochrony środowiska m.in. poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Przyjęte w programie ochrony środowiska dla Gminy Łazy priorytety oraz zadania służyć będą realizacji obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska.

Na zakończenie sesji w swoim wystąpieniu burmistrz Łaz Maciej Kaczyński odpowiedział na pytania radnych, przybliżył zadania realizowane przez Gminę Łazy oraz działania realizowane w związku panującą epidemią. Głos zabrała także Bożena Strzelecka – Kłopot, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, która przekazała informacje na temat działalności ośrodka w czasie epidemii oraz bieżących prac dotyczących świadczenia pomocy społecznej.Autor: Magdalena Kizlich

Zobacz również:

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA -3.jpg
    rfil.JPG
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.