Wielkość Czcionki:

Kontrast:

XX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej Pierwszą po wakacjach sesję Rady Miejskiej w Łazach zdominowały uchwały dotyczące sołectw mające na celu uaktualnienie rozwiązań przyjętych w Statucie z lutego 2015 roku.

Przegłosowano również uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy oraz podjęto decyzje związane z podziałem gminy na okręgi wyborze i na stałe obwody do głosowania.

14 września odbyła się pierwsza po wakacjach sesja Rady Miejskiej w Łazach, w której udział wzięło 12 radnych. W sesji uczestniczyli również włodarze Gminy, kierownicy wydziałów UM oraz podległych mu instytucji, dyrektorzy szkół i przedszkola oraz sołtysi.

Znaczna część sesji poświęcona została podjęciu uchwał dotyczących sołectw. Przedmiotowy projekt tych uchwał miał na celu uaktualnienie rozwiązań przyjętych w Statucie z lutego 2015 roku. Zmiany polegały na sprecyzowaniu zakresu i form działania sołectw, zasady jawności obrad Zebrania Wiejskiego, określeniu praw wyborczych na Zebraniu Wiejskim w sposób uwzględniający aktualne rozstrzygnięcia sądów. Poza tym zaktualizowane uchwały określają kompetencje Zebrania Wiejskiego w zakresie funduszu sołeckiego, rozdzielenia funkcji sołtysa i przewodniczącego Rady Sołeckiej oraz sprecyzowaniu zasad korzystania z mienia komunalnego przez sołectwa.
Pozostałe kwestie uchwał pozostają bez zmian jednak ze względu na ilość aktualizacji Rada Miejska przyjęła nowe uchwały zamiast nowelizacji aktualnie obowiązujących.

Kolejną uchwałą, którą przyjęli radni było udzielenie dotacji Powiatowemu Zarządowi Dróg w Zawierciu na przebudowę chodnika w Wiesiółce. Podczas sesji przegłosowano również zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2016. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Rada Miejska w grudniu 2013 roku utworzyła 15 stałych okręgów wyborczych i ustaliła ich granice. Proponowane w uchwale korekty mają na celu dostosowanie okręgów wyborczych do stanu faktycznego poprzez dopisanie nowo powstałych ulic. Granice okręgów nie uległy zmianie. Przegłosowało też kolejną uchwałę związaną z Kodeksem Wyborczym dotyczącą podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. W przypadki tej uchwały korekty także miały na celu dostosowanie opisu granic do stanu faktycznego poprzez dopisanie nowo powstałych ulic.

Ostatnie głosownie podczas XX sesji Rady Miejskiej dotyczyło uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy. Prognozy finansowe zakładają, iż realizacja ustaleń planu miejscowego przyniesie wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków, opłaty planistycznej itp. Zagospodarowanie terenów objętych planem miejscowym będzie skutkowało dla Gminy wieloma korzyściami niefinansowymi, m.in. uporządkowaniem przestrzeni, stworzeniem ram prawnych określających zagospodarowanie terenów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i poszanowania ładu przestrzennego.

Na zakończenie sesji burmistrz Maciej Kaczyński odpowiedział na zapytania i interpelacje radnych oraz podziękował sołtysowi Henrykowi Załodze i mieszkańcom sołectwa Hutki-Kanki za zaangażowanie podczas organizacji tegorocznych dożynek.Autor: Magdalena Kizlich

plakat airly.jpg
wspieraj lokalnie.PNG

Facebook

  • sms urzad.jpg
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.