Wielkość Czcionki:

Kontrast:

PRZYŁĄCZENIE DO KANALIZACJI KROK PO KROKU

PRZYŁĄCZENIE DO KANALIZACJI KROK PO KROKU W grudniu na terenie Łaz zakończona została budowa II etapu sieci kanalizacyjnej. W chwili obecnej możliwa jest już realizacja przyłączy.

Przypominamy iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
PRZYŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ KROK PO KROKU
Przyłącze do sieci kanalizacyjnej jest własnością właściciela posesji i w jego gestii leży jego wykonanie. Mieszkańcy mają możliwość wyboru dwóch sposobów realizacji tego przyłącza.
1. Wykonanie przez Promax:
- Zlecenie wykonania:
PROMAX Sp. z o.o.
42-450 ŁAZY
ul. Pocztowa 14
tel. +48 32 67 34 260
e-mail: biuro@promaxlazy.pl
- Zawarcie umowy
2. Wykonanie we własnym zakresie:
I. Warunki ogólne:
1. Przyłącze kanalizacyjne jest wykonywane na koszt właściciela posesji.
2. Przyłącze kanalizacyjne wybudowane ze środków własnych inwestora pozostaje jego własnością.
4. Przyłącze musi być wykonane przez osobę/firmę posiadającą wiedzę i umiejętności przy wykonywaniu tego rodzaju usług pod nadzorem przedstawiciela firmy „PROMAX”.
5. Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić go do odbioru przed zasypaniem. Przy sporządzaniu protokołu odbioru należy przedstawić dodatkowo:
- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny.
- zdjęcia ułożenia kanalizacji.
- zdjęcie licznika wody,
II. Warunki dotyczące wykonania:
1. Podczas układania rur należy zwracać uwagę na konieczne spadki i istniejące uzbrojenie terenu.
2. Wszelkie kolizje należy uzgodnić z:
- „PROMAX” Łazy,
- właścicielami działek, przez które ma przebiegać przyłącze – służebność przesyłu.
3. Przyłącze ma być zakończone w studzienką rewizyjną DN 425, zlokalizowaną na lub przed działką.
Całość podłączenia musi być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, udokumentowana operatem geodezyjnym lub szkicem, fotografiami i odebrana przed zasypaniem przez przedstawiciela firmy „PROMAX”.
III. Warunki dotyczące realizacji:
Trasa przyłącza kanalizacyjnego.
Przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki z budynku najkrótszą trasą z zachowaniem normatywnej odległości od istniejących obiektów i uzbrojenia terenu.
Zmiany kierunku i spadku przyłącza kanalizacyjnego oraz wszelkiego rodzaju połączenia poziomych
odcinków odprowadzających ścieki z budynku należy projektować w studzienkach rewizyjnych bądź inspekcyjnych. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie zmiany kierunku osiowego przyłącza kanalizacyjnego ( max. 45º ) kształtką kanalizacyjną zlokalizowaną w odległości do 1,0 m od budynku, pod warunkiem zachowania jednakowego spadku na odcinku od budynku do studzienki rewizyjnej lub inspekcyjnej, i zabudowania na pionie kanalizacyjnym ( w budynku ) kształtki rewizyjnej tzw. czyszczaka.
Odległość od kształtki rewizyjnej do studzienki nie powinna przekraczać 15,0 m.
Przyłącze kanalizacyjne należy zlokalizować ( w miarę możliwości ) w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp sprzętem mechanicznym (wąż pod ciśnieniem ) do istniejącego na terenie działki uzbrojenia podziemnego, oraz z zachowaniem norm odległościowych.
Zaleca się zachowanie minimalnych norm odległościowych (odległości w rzucie poziomym ) przyłącza kanalizacyjnego od innego uzbrojenia podziemnego i obiektów :
-od rur wodociągowych – 1,5 m
-od rur kanalizacji sanitarnej, deszczowej – 1,5 m
-od kabli telekomunikacyjnych -1,0 m
-od kabli energetycznych NN -1,0 m
-od kabli energetycznych SN i WN – 1,5 m
-od słupów elektroenergetycznych -2,0 m
-od sieci ciepłowniczej – 1,5 m
-od budynków mieszkalnych – 1,5 m
-od skrajni pnia drzewa – 1,5 m
-od sieci gazowej – 1,5 m
Lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego w odległości mniejszej niż w/w wymaga indywidualnego uzgodnienia z eksploatatorem istniejącego uzbrojenia. Uzgodnienia wymaga również sposób wykonania zabezpieczenia w miejsca zbliżeń lub kolizji.
Materiał na przyłącza kanalizacyjne.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV o średnicy nie mniejszej niż Ø 160. Do budowy przyłączy kanalizacyjnych zaleca się stosować materiały identyczne z tymi, które zostały
zastosowane przy realizacji kanałów komunalnych ( przestrzeganie zasady zachowania jednolitości
stosowanych materiałów, sposobu łączenia rur i kształtek) tj. rur PVC-U o ściance litej jednowarstwowej.
Materiały używane do budowy przyłączy kanalizacyjnych powinny posiadać wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na rynku polskim i być wykonane w Klasie I.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych gwarantujących zapewnienie 100 % szczelności oraz gwarantujących trwałość rozwiązania ( wytrzymałość mechaniczną i chemiczną, odporność na korozję i ścieranie ).
Zaleca się wykonanie podłączenia kanalizacyjnego z rur kielichowych wykonanych z :
- nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o ściance litej jednowarstwowej ( Klasa SN8 – pod nawierzchniami obciążonymi ruchem samochodowym, w tym ruchem ciężkim, Klasa SN4 – pod
nawierzchniami bez obciążenia ruchem samochodowym ).
Zasady układania rur przyłącza kanalizacyjnego.
Rury kanalizacyjne należy układać ze spadkiem jednolitym zapewniającym osiągnięcie prędkości przepływu ścieków nie powodującej odkładania się osadów ( tzw. prędkości samooczyszczania wynoszącej 0,8m/s ).
Minimalny spadek przyłącza kanalizacyjnego dla rur o średnicy Ø160 mm wynosi 1,5% ( zaleca się stosowanie spadków większych, - min. 2% ). Jednocześnie nie powinno się stosować dla rur o średnicy Ø160 mm spadków większych niż 15% .
Rury kanalizacyjne należy układać w wykopie osiowo zarówno w pionie jak i w poziomie, na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym pozbawionym elementów mogących przyczynić się do uszkodzenia rury ( kamienie, gruz, złom metalowy ). W przypadku gruntów zawierających elementy ostre mogące przyczynić się do uszkodzenia rury kanalizacyjne należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej. Rury należy obsypać z boku i z góry piaskiem o grubości warstwy min. 20 cm z jednoczesnym zagęszczaniem.
Rury kanalizacyjne należy układać na głębokości poniżej strefy przemarzania tj. min.1,2 m do wierzchu rury. Dopuszcza się mniejsze przykrycie kanałów pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem rur (np. obsypanie żużlem lub keramzytem o grubości warstwy około 30 cm) i przed uszkodzeniem mechanicznym (rury ochronne, ułożenie rur na fundamencie).
Studzienki rewizyjne/inspekcyjne na podłączeniu kanalizacyjnym.
Studzienki rewizyjne należy budować :
- bezpośrednio na działce Inwestora
- na zmianie kierunku przepływu ścieków,
- w miejscach połączenia rur odpływowych,
- w miejscach zmiany spadku rur,
Zaleca się stosowanie na przyłącza studzienek rewizyjnych DN 425 wykonanych z tworzyw sztucznych ( przy możliwości doboru odpowiedniej kinety) wg aktualnej normy oraz katalogów producentów. Włazy na studzienkach należy dobierać w zależności od przewidywanego obciążenia związanego z usytuowaniem studzienki – zgodnie z aktualną normą oraz katalogiem producenta.
Odległość między studzienkami rewizyjnymi/inspekcyjnymi na przyłączu kanalizacyjnym powinna wynosić dla średnicy rur Ø?160 mm – max. 35m,
Wykonanie studzienek rewizyjnych bądź inspekcyjnych winno gwarantować ich 100 % szczelność.
Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym zawarte są w normie PN-92/B-10709 [Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne].
Zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniem.
W przypadku budynku podpiwniczonego lub mającego wydzielone pomieszczenie zlokalizowane poniżej terenu w którym zabudowano przybory sanitarne bądź wpusty podłogowe z których możliwy jest grawitacyjny spływ ścieków, na podłączeniu kanalizacyjnym należy zabudować zawór zwrotny zabezpieczający przed zalaniem pomieszczeń w przypadku spiętrzenia poziomu ścieków w kanale ulicznym.
V. Uwagi końcowe.
• Zabrania się wprowadzania wód powierzchniowych, gruntowych ( opaski drenażowe – odwodnienie terenu ) i ścieków opadowych z powierzchni terenu i dachu do kanalizacji sanitarnej.
• Ścieki wprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadać wymogom określonym w „Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” oraz obowiązującym „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
• Istniejące zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) na trasie przyłączy
kanalizacyjnych należy zlikwidować poprzez ich rozebranie konstrukcyjne a przynajmniej zasypanie gruntem. Wszelkie połączenia istniejących zbiorników bezodpływowych z przyłączem
kanalizacyjnym należy trwale zlikwidować.
• Przybory sanitarne należy łączyć z instalacją kanalizacyjną z wykorzystaniem zamknięć wodnych
tzw. syfonów.
• Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z obowiązującym
„Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
• „Informujemy, że na podstawie art. 254a Kodeksu karnego każda ingerencja w elementy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej (hydranty, studnie, zasuwy, pompownie, ujęcia wody i inne) lub w samą sieć wodociągową/kanalizacyjną bez pisemnej zgody wydanej przez PROMAX Sp. z o.o. będzie zgłaszana organom ścigania / art. 254a Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.)”
Przypominamy o obowiązku przyłączenia nieruchomości
do kanalizacji sanitarnej
Urząd Miejski w Łazach przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Zwolnienie od obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych przed wybudowaniem kanalizacji.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Wójt, Burmistrz, Prezydent zobowiązany jest wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlega egzekucji administracyjnej. Dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przez Policję na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu sieci kanalizacyjnej.
Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi (posiadanie szczelnych zbiorników bezodpływowych) i przechowywać rachunki od firmy posiadającej stosowne pozwolenia potwierdzające wywóz nieczystości ilości zgodnej z ilością zużytej wody.
Pamiętać należy, że posiadanie zbiornika bezodpływowego (szamba), nie zwalnia z obowiązku włączenia nieruchomości do sieci.
Gmina zobowiązana jest do przeprowadzenie kontroli nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych, nie zostały przyłączone przez właścicieli do sieci kanalizacji sanitarnej. Kontrole realizowane będą w IV kwartale 2021 r.
Wysłano w tej sprawie już pierwsze pisma, w których właściciele zostali poinformowani o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i o sankcjach grożących za niewykonanie tego obowiązku.
Informujemy również, że zgodnie z przepisami prawa, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (w tym przypadku Promax Sp. zo.o.) może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
Pamiętajmy, że odprowadzanie ścieków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zakończonego oczyszczalnią ścieków wpływa korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia mieszkańców na terenie miasta Łazy, a tym samym na podniesienie się standardu naszego życia.
Zadbajmy więc o nasze wspólne dobro!
Więcej informacji na temat wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej można uzyskać w:
Promax Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 14
42-450 Łazy
tel. 326734260


Autor: Magdalena Kizlich

Zobacz również:

plakat airly.jpg
Rozlicz PIT w Łazachw Łazach
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Facebook

  • sms urzad.jpg
  • Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
    W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.